Nieuws

 • We zijn er volop voor jou!

  Nieuwe maatregelen We stellen alles in het werk om je overdag en ook 's ...

  Lees meer
 • De enige echte herfst Afvalrace 2021

  Afvalrace inspiratiemiddag op zondag12 september om 16.00 uur Raak in 10 w...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 Definities
HL Milon clubs: Health & Lifestyle Milon clubs Heerhugowaard BVis ingeschreven op 12 oktober 2017 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder Nr. 858024263, is gericht op recreatie, sport en lichamelijke opvoeding.

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten of voedingsbegeleiding binnen HL Milon clubs of eenmalig een proefles volgt.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen HL Milon clubs en Consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen HL Milon clubs en de Consument worden gesloten. 

Artikel 3 De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2. Minderjarige kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

3.De ingangsdatum van de Overeenkomst betreft de startdatum van de termijn van 12 of 24 maanden of conform kortdurende cursus.

4.Tijdens de gratis sportperiode maakt de Consument gratis gebruik van de betreffende faciliteiten waarop de Overeenkomst van toepassing is.

Deze periode staat los van de Overeenkomst.

5.Datum ondertekening Overeenkomst: dit is de datum waarop de Overeenkomst door Consument wordt ondertekend en het herroepingsrecht conform artikel 6 start.
6. In de Overeenkomst is verdisconteerd dat wij tijdens officiële feestdagen gesloten of beperkt geopend zijn.

Artikel 4 Het aanbod

1. HL Milon clubs brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende het aangegeven termijn. Als er geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken na dagtekening van kracht.

2.Het aanbod omvat tenminste:

-de bedenktijd, zoals bedoelt in artikel 6;

-de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

-de dagen/tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

-de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerder opzegging op grond van artikel 7. 

Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om een periodieke kosten of eenmalige kosten;

-de wijze van betaling en de betalingstermijn;

-de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn ;

-het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk maken.

4.Bij het aanbod worden de algemene voorwaarde schriftelijk ter hand gesteld.

Artikel 5 Intake/lidmaatschap
De intake kost 49.90 en is eenmalig.De abonnementstermijn gaat formeel in op de eerste dag van de komende maand.

Artikel 6 Bedenktijd 
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten. 

Artikel 7 Duur en beëindiging
1. HL Milon clubs biedt de Consument ten minste de keuze uit:

- een losstaande kortdurende cursus;

- een Overeenkomst van langere duur.

- bij een losstaande kortdurende cursus met een speciaal tarief geldt de reguliere bedenktermijn als vermeld in artikel 7.

2. Opzegging bij een Overeenkomst voor 12 of 24 maanden:

- de Consument kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand na of tegen het einde van de abonnementsduur met ingang van de 1e van de volgende maand, een en ander conform dit artikel. De Overeenkomst wordt in de eerste periode van het contract beëindigd na het betalen van 12 of 24 maanden. De Overeenkomst wordt bij niet op tijd opzeggen verlengd met één maand. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten alle tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand per de eerste van de volgende maand, een en ander conform dit artikel.

3.Tussentijdse opzegging door Consument is mogelijk indien:
a. Voorwaarden:

- Consument krijgt een ander woonadres minimaal 10 km verder en, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor Consument is het niet meer mogelijk om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de activiteiten. Hiervoor moet wel een bewijs van inschrijving aangetoond worden. Als een andere vestiging met gelijkwaardige voorziening en serviceniveauop redelijke reistijd van de nieuw woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

-Consumentkan gedurende de rest van de abonnementsperiode onmogelijk gebruik maken van geen enkele faciliteit conform de Overeenkomst als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte. Hiervoor dient een doktersverklaring overlegt te worden. 

b. De tussentijdse opzegging vangt aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de relevante bescheiden (zoals verklaring arts of ander erkende specialist). 

c. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, per de eerste van de volgende maand.

4. Het opzeggen van deOvereenkomst geschiedt middels een afrondingsgesprek waarbij er een opzeggingsformulier wordt ingevuld. Mondelinge en andere schriftelijke opzeggingen worden niet geaccepteerd als opzegging.

5. Bij een tussentijdse opzegging is HL Milon clubs gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld. 

6. Tijdelijke blokkade:

Voor de Consument is een tijdelijke blokkade mogelijk. Tijdens de blokkade dient de contributie worden doorbetaald. Vervolgens worden de maanden die Consument afwezig was doorgeschoven. Bij terugkomst dient Consument zicht te melden bij de balie. Vervolgens wordt de blokkadeperiode doorgeschoven en volgt er een periode waarbij Consument kan sporten zonder betaling.
a. Blokkade vanwege vakantie is mogelijk indien Consument kan aantonen dat Consument twee maanden of langer met een maximum van een half jaar aaneengesloten naar het buitenland gaat, exclusief de zomervakantie.

- bij een 2-jarig abonnement is het mogelijk om een blokkade te krijgen bij een vakantie van 1 maand, indien dit aangetoond kan worden.
b. Blokkade om medische reden is mogelijk indien het sporten niet mogelijk is voor Consument en dit kan aantonen. Zoals door doktersverklaring te overhandigen.

c. Financiële blokkade is mogelijk nadat de eerste contractperiode is afgelopenen Consument langer dan een half jaar vanwege een medische reden verhinderd is om te sporten bij ons.

7. Tussentijdse opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk indien: 

- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; 

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens HL Milon clubs. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Dit staat los van de eventuele verplichting van de Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de onderneming wordt beëindigd, dan is tussentijdse opzegging door HL Milon clubs mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld wordt dan terugbetaald.

Artikel 7a Tevredenheidsgarantie
1. Tevredenheidsgarantie: gedurende de eerste 90 dagen van de 12 of 24 maanden Milon Cirkel Overeenkomst, heeft Consumenteen tevredenheidsgarantie. Indien aan onderstaande lid 2 is voldaan (artikel 7a lid 2: voorwaarden tevredenheidsgarantie), dan mag Consument tijdens deze 90 dagen het abonnement per direct beëindigen conform artikel 7 lid 4 en dan betalen wij de bijdrage terug. De opzegging dient voor of op de 90ste dag te geschieden.

2. Voorwaarden tevredenheidsgarantie Milon Cirkel: Consument dient 20x de Milon Cirkel training te hebben uitgevoerd binnen de eerste 90 dagen. Er worden maximaal 2 trainingen per week meegeteld, exclusief de intake. De 90 dagen moeten aansluitend zijn en kunnen niet onderbroken worden. De Milonizer is leidend voor het aantal keer trainen en niet de Milon fasekaart.

Artikel 8 Betalingen en prijswijzigingen 
1. Consument is eenmalig inschrijfgeld per persoon en per overeenkomst verschuldigd.
2. Het abonnements- en cursusgeld wordt vooraf betaald middels automatisch incasso. 

3. HL Milon clubs heeft het recht om een keer per jaar het tarief te verhogen met maximaal 5%. HL Milon clubs heeft het recht om vanwege overheidsmaatregelen het tarief te verhogen ongeacht de hoogte daarvan.

4. Eventuele prijsverhogingen worden door HL Milon clubs 4 weken voorafgaand bekend gemaakt. 

5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen de eerst 3 maanden van de Overeenkomst, dan heeft Consument het recht om de Overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt her berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

6. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. 

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. Consument houdt zich aan de door HL Milon clubs gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 

2. Consument dient een medische contra-indicatie te melden aan HL Milon clubs. 

3. Consument dient de aanwijzingen van de medewerkers van HL Milon clubs op te volgen. Het is Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee Consument niet bekend is. IndienConsument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan HL Milon clubs kenbaar te maken, zodat HL Milon clubs uitleg kan geven na het volgen van een introductie les. 

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

5. Het is Consument niet toegestaan te roken in en rondom het gebouw.

6. Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan HL Milon clubsdoor te geven.

Artikel 10 Betaling 

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De betaling geschiedt per maand via automatische incasso (12-maandelijkse afschrijvingen).

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Indien de incasso mislukt zal daarvoor € 4.50 in rekening worden gebracht. Indien de 2e maand weer de incasso mislukt zal er opnieuw € 4.50 in rekening worden gebracht per geïncasseerde abonnementsperiode en zal de Consumentdoor HL Milon clubs schriftelijk op worden gewezen. De Consument heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. 

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is HL Milon clubs gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is HL Milon clubs bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren. 

4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is HL Milon clubs bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 11 Wijziging abonnement

1. Wijziging van een abonnement naar een ander abonnement is mogelijk, indien het gaat om een duurder abonnement.
2. Wijziging kan bij de informatiebalie van HL Milon clubs middels een nieuw inschrijfformulier. Dit met inachtneming van één maand opzegtermijn.
3. Door het tekenen van het nieuwe inschrijfformulier gaat Consument een nieuw Overeenkomst aan met HL Milon clubs. Dit betekent dat er per ingangsdatum van de overeenkomst het nieuw termijn (12 of 24 maanden) van start gaat. Bij het upgraden van het abonnement vervalt de niet-goed-geld-teruggarantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

HL Milon clubs is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of in ongerede geraakte eigendommen van Consument. Tevens is zij niet aansprakelijk voor ongevallen die Consument overkomen gedurende de lessen en/of wedstrijden binnen HL Milon clubs of tijdens activiteiten daarbuiten waaraan door HL Milon clubs wordt deelgenomen.

Artikel 13 Foto’s en films voor PR en reclame

Voor PR en reclamedoeleinden in de vorm van drukwerk zoals flyers, advertenties of persberichten dan wel op de website/app/social media of andere vormen, kan het voorkomen dat Consument of uw kind gefilmd of gefotografeerd wordt. Wij zullen dit van tevoren kenbaar maken. Indien Consument of uw kind niet gefotografeerd wil worden, dient Consument dit zelf aan te geven bij degene die de foto's of films maakt of via mail naar info@hlmilonclubs.nl.

Artikel 14 Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, banknummers zullen niet worden doorgegeven aan personen of bedrijven (met reclamedoeleinden) conform Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 15 Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Nieuws

 • We zijn er volop voor jou!

  Nieuwe maatregelen We stellen alles in het werk om je overdag en ook 's ...

  Lees meer
 • De enige echte herfst Afvalrace 2021

  Afvalrace inspiratiemiddag op zondag12 september om 16.00 uur Raak in 10 w...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Health & Lifestyle Milon clubs
Middenweg 195 A
1701 GA Heerhugowaard

072 - 2001270